කෙල්ල හොදට අතේ ගස්සල කොල්ලට කියලා අමර සැපක් ගන්නවා මරු කිම්බ අම්මෝ

0 views
0%